Show
per page
Dark - White Nonpareils

Dark Chocolate with White Nonpareils *Pas Yisroel*

Day & Night

Dark & White Chocolate *Pas Yisroel*

Micro Mini Dark- Rainbow Nonpareils

Micro Mini Dark Pretzels with Rainbow Nonpareils *Pas Yisroel*

Micro Mini White -  Rainbow Nonpareils

Micro Mini White Chocolate Pretzel Rainbow Nonpareils

White - Plain

Plain White Chocolate *Pas Yisroel*

White - Rainbow Sprinkles

White Chocolate with Rainbow Sprinkles *Pas Yisroel*

White - Rainbow Nonpareils

White Chocolate with Rainbow Nonpareils *Pas Yisroel*

White - Blue Nonpareils

White Chocolate with Blue Nonpareils *Pas Yisroel*

White - Pink Drizzle

White Chocolate with Pink Drizzle *Pas Yisroel*